Arputhar

சக்தத்தினுள்ளே சதாசிவம் காட்டி…
சித்தத்தினுள்ளே சிவலிங்கம் காட்டி…
(புத்தகத்தின்) பக்கத்தினுள்ளே பரமனைக் காட்டி…
(சத்குருவின்) பதம் பணிவதே பாதையெனக் காட்டி…
🙏😂😌😇🙌
That pretty much summarises Swamy’s experience, when he completed அற்புதர் (Miracler, err.. Miracle maker) by கலைமாமணி மரபின்மைந்தன் முத்தையா (Marabinmainthan Muthaiah), a book he bought at the 2015 #ChennaiBookFair.

அற்புதர் is the chronicling (not necessarily chronological) of a seeker (the Author) about his first hand experience with the Master (Sadhguru Jaggi Vasudev – Mystic, Yogi, Humanitarian & visionary founder of Isha Yoga), told in an interesting way. Each of the 25 chapters have 2 parts.

The 1st part is a near mythical narrative of the Master’s Mystic acts (a la திருவிளையாடல்), full of symbolism, written in lyrical prose (அழகு கவித் தமிழ் நடை) generously sprinkled with deeply hidden Truth that would suddenly spring out of nowhere & dance in front of the seeker’s (reader’s) eyes, with a possible flooding of Joy Drops, every now & then.

The 2nd part is a straightforward retelling of events in the Author’s Life, either in the presence (not necessarily physical) of the Master as a witness to the many Miracles (hence the title Miracler, aka அற்புதர்) he performs as a matter of fact, or while interacting with the Master himself, while witnessing himself being part of the Miracle called Life.

அற்புதர் is a must read for both seekers who are already drenched in the Miracler’s (i.e Master’s) boundless Grace or those who’ve a million questions in their mind, trying to break free from beliefs & half baked truths, passed on from generation to generation, from eons ago. Just picking the book & leafing thru it’s pages filled with the blinding magnificence of the unmanifest Truth, manifesting itself in the form of a living Guru, could just be the gentle push one needs to start on the path leading to the Silent Revolution of Self Realization! Shambho 🙏

image

கண்கள் காணாதன கண்டேன் – என் குருவருளால்,
கண்டதெல்லாம் பொய்யெனக் கண்டேன் – அவர் திருவருளால்,
காணக் கிடையா கைலாயம் கண்டேன் – அய்யன் பெருவருளால்,
கண்தாண்டிய உண்மை காணத் தவமிருப்பேன் சத்குருவருளால்! 🙏😌😂😇🙌
@PrakashSwamy

Be Joyful & Spread the Cheer 🙂

Swamy Blogs | Swamystery | Been there, Seen that | SwamyRay | Swamyem | Swamyverse | SwamyView | Swamygraphy

Connect with Swamy | Twitter | Facebook | Google+ | LinkedIn | Pinterest | Tumblr | Indiblogger

CoachSwamy_Banner2a

Sadhguru More Than A Life – Arundhathi Subramaniam

Sadhguru Jaggi Vasudev, my spiritual Guru, is a contemporary Yogi, Mystic and Enlightened Master, who created Isha Foundation and works tirelessly to revive our once great culture and long forgotten spiritual science through Isha Yoga (Yoga of the Divine) programs, creation of Consecrated spaces and multiple initiatives for rural poor and environment to uplift Human beings and their way of Life. The Dhyanalinga Yogic Temple created and consecrated by Sadhguru at the Isha Yoga Center in the Velliangiri foothills near Coimbatore is well known worldwide.

Sadhguru More Than A Life1Sadhguru More Than A Life is an enchanting book by a Trapezium about an Ellipsoid and its Creator! Written by  Arundhathi Subramaniam – an Isha meditator and writer (she might get offended if I don’t mention Poet) – tells the fascinating fairy tale like story of how the Dhyanalinga came into being and the being that took more than one birth to create it, finally in this lifetime – our lifetime! This book offers a near biographical account of Sadhguru’s lives (yes, you read that right, Lives, not Life) along with a few core members of the Isha Yoga phenomenon that led to the creation and consecration of the only-one-of-the-kind-in-this-planet Dhyanalinga Yogic Temple, offering the possibility of self-realization to millions worldwide, including this self (my journey started in 2009 and it is fair to say I’m still at the starting point).

Naturally, like any book by or about my Master, this book too isn’t for the faint-hearted. Nor is it for the pious ones who’re tied up in their religious beliefs (which they automatically assume are unquestionable as they’ve been told to abide by them by their revered mutt head, grandmother, family priest or astrologer). If you’re one of those occasional nut cases (the author certainly seems to be one and self belongs to that category as well) who dares to question long held beliefs, let go of the old ways and willing to tread a new path, this book is right up your alley. But beware; it won’t be an easy journey, for my Master is like no other. He isn’t into Scriptures, doesn’t expound on Vedanta or quote from Gita. He basically doesn’t give a damn about anyone or anything – revered or not, unless he has experienced and understood that by himself. And when he speaks incisively and decisively about those first hand experiences, you’ll either faint and fall over or will end up picking your jaw that has just dropped, for the nth time.

Sadhguru-More-than-A-Life-Book-Launch-20-Dec-05Mostly a faithful retelling of the various beings’ factual account (which unwittingly reads like fiction) – include the Master himself – of who, what and how, this fast paced book starts from Sadhguru’s exceptionally curious childhood, moves on to his extremely vibrant youth and then to his extraordinary transformation to Yogi and Mystic with a singular focus to accomplish his mission over three lifetimes and culminates with his present form and future possibilities.

The 250 pages long book is divided into 9 chapters, apart from an Introduction and Postscript by the author (we’ll come to that later). Sadhguru’s extraordinary lives (and of those whose lives intertwined with his, many times over) can make you either drink the events that occur in one go and get intoxicated with his grace or go breathless every now and then and take a deep breath at the end of each chapter to contemplate on what hit you or how silly your long held beliefs appear all of a sudden. Sadhguru’s unique views and scientific explanations help in lifting the veil of our ignorance about things that we think we knew. A word of caution for Isha meditators and beings that walk the spiritual path – keep a handkerchief at hand and the book slightly away from your face as it’s quite possible that tears (Swamy calls them Joy Drops) will flow on to the book time and again. I lost count of how many times!

Pure Awareness and MadnessThe Beginning of the Journey

Dhyanalinga0The endless beginning of the story introduces the reader to Sadhguru’s creation (that incidentally makes him the Creator, which he indeed is) – the Dhyanalinga – a formless form that’ll last forever, even if this planet ceases to exist in its present form. While reading the line “You make your way to one of the shadowy alcoves and sit down to receive the Dhyanalinga” (which incidentally I’ve done more than once), I felt the same impact of “And then came the dance” from Amish’s Shiva Trilogy. Both books naturally have a Shiva connection!

Falling Upwards Lifetimes Three

Sadhguru9Sadhguru’s three lifetimes (four, if one counts how this extraordinary game of life started) unravel before the reader’s eyes vividly in this chapter. From the Bilva’s unknown realization to ShivaYogi’s unexpected initiation by the Guru’s Guru Sri Palani Swamy to Sadhguru Sri Brahma’s unnerving fiery but failed attempt to accomplish the mission, resulting in him leaving his physical form through all 7 chakras as Chakreshwara after declaring “I will be back”, the reader is left with palpable excitement to meet Jaggi, aka Sadhguru in this Life.

This One Will Graze Human Beings The Black Sheep Who Turned Shepherd

Sadhguru17A fascinating account of Sadhguru’s birth (he isn’t named Jagadish, aka ‘The Lord of the Universe’ for nothing), curious childhood and energetic youth, this chapter offers the reader a glimpse of the Master’s prowess early on in his eventful Life. From his ability to see all beings in energy form to getting into meditative state on top of a tree while skipping classes to catching and keeping snakes (without realizing his close association with them from another lifetime) to creating his own Xanadu like private lair in his home terrace to interactions with his (in all probability) realized great grandmother to his death experiment (or experience – a possible parallel to Bhagawan Ramana Maharishi’s) to initiation into Yoga by Sri Malladihally Swamy (“He was almost superhuman”) to dabbling in politics to an early fascination for automobiles (that continues till date) to his sister’s ascetic journey to his failed attempt to join the armed services to his voracious reading (at the library, daily, for an year) to his uneventful college classes to very eventful counseling to fellow students to his animal encounters to his first romance to his successful farming business (and long meditations, deep understanding of snakes and poetry writing while at the farm) to an attempt to start a commune and ending up running a successful construction business, readers will quickly pace through pages of history in the making.

 The Man Who ‘Went Up and Never Came Down’ From Motorcyclist to Mystic

Sadhguru21Starting with an emphatic account of Sadhguru’s enlightenment (“I went up and didn’t come down”), this chapter offers a glimpse of the enormity of what is to unravel in the remaining part of the story. The transformation of the motorcycling youngster to the Mystic who’ll rev up the lives of millions is mind boggling, to say the least. Yet it also offers solace in the fact that self-realization isn’t something that happened only millennia ago (with Gautama the Buddha being the shining beacon of knowing and teaching) but is a possibility even in this day and age. His whirlwind romance and wedding to Vijji akka (at Isha, everyone is referred to as either Akka – sister – or Anna – brother, unless they’re Brahmachari(ni)s or Sanyasis) follows. Sadhguru also starts teaching Yoga like a true Master, but with a difference – his is the ancient form of Yoga taught by none other than Adi Yogi Shiva himself (that Sahaja Sthithi program has now transformed into multiple programs including Inner Engineering and Shoonya Meditation), dabbles with farming one more time and realizes his final destination – Coimbatore, where his dream of 3 lifetimes will come to fruition.

‘Compassion as Conspiracy’ Preparing for Harvest

Bharathi (wow, what a blessed soul and being), Raja, Indira, Somu, Srinivas, Suman, Kiran… One by one, the core group of Isha meditators start coming to their Master like bees to a fragrant flower and willingly get intoxicated with the divine nectar he offers. The Jaggi that scores of meditators naturally gravitated to was also transforming into an altogether different being already during this time. Sadhguru offers a glimpse of who he truly is at times to them to remove any cobweb of doubts lingering in their minds. The powerful Bhava Spandana (BSP) and Samyama programs happen for the first time (this self too has participated in BSP and longs to be part of Samyama soon) with volatile results and an energy explosion among participants.

Sadhguru19Some like Bharathi akka get to know who they were in their past lives (her life has been intertwined with Sadhguru’s for more than 2 lifetimes). Teachers’ Training program and formation of Isha Foundation also happened during this eventful period. Sadhguru finally finds the Mountains that has been in his eyes from childhood at Velliangiri near Poondi and the seed of Mystic’s Isha Yoga Center are sown in the misty wilderness at the foothills of the southern Kailash (where Adi Yogi Shiva is said to have spent time and Sadhguru Sri Brahma attained Mahasamadhi).

The stage was set for the mission of three lifetimes and Sadhguru announces the 90 day Wholeness program, that’ll prepare the core group for the magnificent event. The participants endure dire living conditions and a grueling Sadhana schedule during which their Master ‘Unleashed the Guru’ within him. Many incredible events happen during the entire tenure of the program, culminating with Jaggi making the final transformation to Sadhguru. Reading “I am not your Jaggi anymore, I am Sadhguru” sent shivers down my spine (it should be ‘up’ – spiritually speaking), which I’m sure must be what they too should’ve felt at that time (except Bharathi akka, may be)!

‘When the Divine Descends, You Just Accommodate’ The Deepening Pilgrimage, the Darkening Night

Sadhguru13A poignant account of the phenomenal accomplishment of Mahasamadhi by Vijji akka – someone who probably wasn’t expected to achieve that exalted state by any of the Isha core group members, this chapter lets the reader travel through a turbulent time of preparation for the once-in-many-millennia creation and consecration of Dhyanalinga (“A concoction of pure awareness and madness”, which incidentally is how Lord Shiva’s nature is also described), while offering fleeting glimpses at the persona of Sadhguru – an eclectic mix of all consuming passion and all encompassing compassion, who was the glue that was holding all the pieces of the puzzle together from falling apart.

Sadhguru recalls meeting the silent sage Swami Nirmalananda (where the seed for Vijji’s deep desire for attaining Samadhi was inadvertently sown), the Swami’s attainment of Samadhi and puts Vijji akka and Bharathi akka through the paces to establish the triangle of energy necessary for the (lost science of) Prána Pratishtha ready. Getting two women who are the polar opposites to seamlessly merge into oneness wasn’t an easy task for even that accomplished Master! He also takes them on a Karma Yatra to the places of their previous births to clear the remaining karmic barriers. This chapter also takes the reader deep into the esoteric energy space that most humans bound by physical limitations of the five senses will find hard to comprehend.

‘If You Drop Your Fruit Willingly, Stones Can Be Minimized’ Countdown, Crisis, Denouement

With one part of the triangle gone as Vijji akka attained Samadhi (“She left through her Anahata”), Sadhguru contemplates the alternatives to complete the consecration of Dhyanalinga (whose creation has historically been plagued by insurmountable challenges to whoever attempted, invariably resulting in failure to complete when they’re so close to completion) and decides to take it upon himself to ensure no further delay. While Sadhguru performing both his and Vijji akka’s roles helped move the process forward, it also started depleting his energy reserves, resulting in fast deterioration of his physical health. It eerily reminded every participants about his prediction (declaration rather) that he’ll leave this body at the age of 42. They feared the worst as the day of consecration got closer.

Sadhguru15There were other social hindrances too (a natural result of the ignorant arrogance of suspicious idiots, which incidentally thwarted the historical attempts earlier too), which the Isha meditators endured with quiet dignity and came out unscathed through their perseverance and unwavering faith in their Guru (he did play a part too in removing the last remaining obstacles). When the Dhyanalinga consecration finally concludes on 24th of June 1999 (and Sadhguru falls like an uprooted tree, with whatever life left in his physical form flickering), all readers will invariably be left overwhelmed by the enormity of the energy consecration process, enchanted by the unwavering focus of the Master towards attaining the goal across many lifetimes and the unshakable faith his followers had in him all through and enamored by the Guru who practically revived a long lost sacred science (propagated first by none other than Agasthya muni, one of Adi Yogi Shiva’s seven disciples, several thousand years ago) single handedly and spirituality as a way of living that’s independent of religion!

SadhguruBikeAnd his zest for Life as it is (“He’s probably the most alive human being I’ve known” – Arundhathi) brings him back from the brink (“My body was broken beyond repair” – Sadhguru), when Bharathi akka desparately said – hoping against hope that the wanderlust in him is the only thing that could keep him alive – “Shall we hit the road?

‘Time to Graze the Valleys of Life’ The Master, the Man and his Message

SadhguruHimalayasWhether you’re spiritual or not (most humans are incapable of differentiating being religious and spiritual), you’ll relish Sadhguru’s precise and decisive responses to the seekers’ many questions (mostly by the author) in this chapter. From his uncanny ability to swiftly switch from one thing or person to other with equal attention to each to his capability to be present with or initiate the spiritual process for people not physically present to his unassuming ways of enabling ailing seekers do extraordinary things (such as climbing the Himalayas despite being critically ill) and unnerving candor in refusing to acknowledge such acts as miracles, many things that Sadhguru says or does (such as his own miraculous recovery from multiple ailments with the help of the eternal knowledge repository called Kailash) are beyond comprehension for normal readers. But the fact that all these acts were witnessed by people first hand exemplifies how lightly he wears his divinity or Gurudom.

Sadhguru1His absolute clarity shines through when he explains what is Brahmacharya, how knowledge of the inner science can cure and prevent ailments, why he’s creating a monastic order with many strict regulations, how to avoid fake Gurus (real Guru happens when your longing deepens), what Enlightenment means, why he cries during processes (such as Linga Bhairavi consecration) or at the end of Sathsangs, why teaching meditation to political leader and entertainers is important, why transmission is more important than teaching and many more profound things.

‘The Ball Game’ and Beyond The Master Plan

Sadhguru_Suryakund_Consecration18Now that Isha – Yoga of the Divine, is already a global phenomenon, what remains in the Master Plan of the Master? This short chapter tries to answer that question. It’s a very interesting answer to a very profound question with Sadhguru declaring “Never again”, when asked if he’ll consider taking the physical form again!

Oh, about the Introduction and Postscript – it may be prudent to read them later, if you’re someone who might just drop a book if the first chapter isn’t fascinating enough (one of my colleagues did that with Asura – Tale of the Vanquished recently, to my surprise, but I relished the book, completed reading it in 4 days and also published a review). They do offer an important perspective – that of a not-so-spiritual seeker’s agony of having to live Life as we know it (resulting from our ignorance of Life as it is), innate inability to trust anyone as Guru, intolerance to conform (to defined process or practices) and an almost endless search for answers to perennial questions and the eventual cleansing of the cobwebs in her mind, to this grand tale of shock and awe, but Arundhathi’s propensity for liberal use of the flowery language of poetry (she’s a poet after all, but I haven’t read her poems yet, to comment), ends up tying the narration into complex Asana like knots – not just in the Introduction and Postscript, thereby exasperating the reader enough to let him or her exclaim and almost howl “Why?”

Sadhguru14One thing that’s missing in this book is Sadhguru’s sharp that will enthrall even the most doubtful among the hordes that make a beeline for his MahaSathsangs. It’s possible that the author either wanted to ensure the readers get the gravity of this grand story right or she’s such a serious person that wit and humor are dismissed with a ‘huh’! The “I” too is so pronounced in her narration that the readers may end up throwing their hands up and wonder if this is Sadhguru’s story or hers (thankfully, she ensures it is Sadhguru’s, starting from Page 17)! While she’s undoubtedly blessed to have been drenched in my Master’s grace, my respect for his patience and boundless compassion went several notches up when I realized how he must’ve felt while “I”nteracting with (many a character like) the author, for a substantial amount of time, to enable the writing and publication of (t)his extraordinary Life story (“A biography? I’m not done with Life yet!”). Strange are his ways and stranger is the company he keeps (just like his 50% partner Shiva). Shambho!

There are two possible outcomes while reading or on completing this book – an overwhelming sense of awe on what he has accomplished in this lifetime and a longing to be immersed in his boundless grace, in this lifetime and beyond! To be in the presence of a living Master in this lifetime itself is a blessing. “I’m available to all who’re willing!”, says my Master and he’ll only be glad to bless one more being with the possibility of eternal bliss! Availing that possibility to know ‘Life as it is’ will be a goal worth pursuing for the remaining part of our lives. Needless to say, as a seeker, I’m thankful to Arundhathi for letting me learn about my Master’s vibrant Life, which I’ve known only in bits and pieces so far.

Sadhguru8

I bow before my Master with deep reverence for creating the eternal energy form of Dhyanalinga, a living Guru in the primordial Linga form, who’ll sow the seed of spirituality into whoever enters his sphere, forever. And I bow once again for blessing us – irrespective of whether we deserve it or not – in this lifetime to have not one but two Gurus (the Creator and his Creation – whichever way you look at it) at the same time. Shambo!

Jaggi_Vasudev_-_World_Economic_Forum_Annual_Meeting_Davos_2007And one more thing. I would love to write a sequel to this book (either by myself or collaborating with Arundhathi), starting from where this one concludes – the Dhyanalinga consecration – and walk the readers through the even more fascinating story of the mesmerizing growth of the Sadhguru and Isha phenomenon, the metamorphosis that they’ve brought into millions of seekers worldwide and the consecrations that he continues to perform (Linga Bhairavi, Adi Yogi aalayam, Mahima and Suryakund). If the Tamil translation of this book hasn’t already been picked up by SuBa or Muthiah, I would love to take up that too. my Master willing, of course!

Sadhguru More Than A Life is Highly recommended by Swamy for all – seekers or not.

All the photographs belong to Isha Foundation.

Happy reading & a joyful Life to all seekers 🙂

Love + Gratitude = @PrakashSwamy

 

Swamy’s first Sadhguru Sathsang experience | SwamyView of Himalayan Lust by Sadhguru

Swamy Blogs | Swamystery | Been there, Seen that | Swamyverse | SwamyRay | SwamyView

Connect with Swamy | Twitter | Facebook | Google+

 

Himalayan Lust – Sadhguru

Sadhguru8Sadhguru Jaggi Vasudev, my spiritual Guru, is a contemporary Yogi, Mystic and living Enlightened Master, who created Isha Foundation and works tirelessly to revive our once great culture and long forgotten spiritual science through Yoga programs, creation of Consecrated spaces and multiple initiatives for rural poor and environment to uplift Human beings and their way of Life. The Dhyanalinga Yogic Temple created and consecrated by Sadhguru at the Isha Yoga Center in the Velliangiri foothills near Coimbatore is well known worldwide. Himalayan Lust

Himalayan Lust is one of his many books (being one of the most sought after spiritual speakers in global forums, it’s natural that his writing is equally sought after by avid spiritual seekers worldwide) that provides a glimpse of Sadhguru’s vast knowledge of Life as we know it, Life as it is and beyond (based on his experience of the dimensions beyond the physical). While I continue to ask myself “Who am I?” to review the words of wisdom from my Master who has figured out the answer for that eternal question from the endless beginning of time, I’m absolutely delighted to share the essence of this enchanting book so that more readers can enjoy the nectar of Sadhguru’s boundless grace. Sadhguru9

The book both is and isn’t about Himalayas! Written as conversations that happened between the seekers (Isha meditators) and the Master during the Himalayan sojourn (an annual pilgrimage that’s part of Isha’s Sacred Walks program), this isn’t a tour guide for the mighty Himalayas. This book isn’t for the faint hearted nor is it for the pious ones who’re tied up in their religious beliefs (which they automatically assume are unquestionable as they’ve been told to abide by them by their revered mutt head, grandmother, family priest or astrologer). If you’re one of those occasional nut cases (according to your God fearing family and friends) who’s daring to question long held beliefs, let go of the old ways and willing to tread a new path, this book is right up your alley. But beware; it won’t be a nice journey, for my Master is like no other. He basically doesn’t give a damn about anyone or anything – revered or not, unless he has experienced and understood that by himself. And when he speaks incisively and decisively about those first hand experiences, you’ll either faint and fall over or will end up picking your jaws that’ve just dropped, for the nth time. SoundsOfIsha

The book starts with Sadhguru’s poem on the Himalayas (he has written many that are truly enchanting and deeply spiritual –  “Eternal Echoes – The Sacred Sounds through the Mystic” is a collection of his poems). Sadhguru’s quote on the significance of the Himalayas in the beginning of the book, “If one is striving to grow, earthquakes and landslides keep happening in one’s life“, sets the tone for the blizzard that’s about to sweep away the reader.

Himalayan Lust is compiled in four parts, to let readers take a deep breath (as many pages can leave you breathless) at the end of each part and contemplate on what hit them or how silly their long held beliefs appear all of a sudden, with Sadhguru’s views and scientific explanations lifting the veil of our ignorance about things that we think we knew. The quotes below are by Sadhguru and appear in the beginning of each part of the book. Sadhguru1

Part One: The Domain of Shiva (Kedarnath) – “There are only two or three things in the world which actually overwhelm me – Kedar is one of them.

Part Two: Life as Pilgrimage (Uttarkash, Guptakashi, Tapovan) – “If you walk through this life thinking too much of yourself, you’re a vandal. If you take every step of your life in gratitude, if you see how small you are, you walk on this planet gently, like a pilgrim. This life could be your pilgrimage.

Part Three: No Take-away (Badrinath) – “A little insufficiency has brought you here; utter insufficiency will deliver you.

Part Four: Walking the Spiritual Path – “Every moment, whatever you step on, in many ways, you are only stepping on me.

Sadhguru_Suryakund_Consecration24Throughout the book, while responding to various questions (most are need-to-know for any seeker, but many are also naïve, understandably so), Sadhguru does talk about the significance of spaces such as Kedarnath (Aadi Yogi Shiva’s abode), Kanti Sarovar (where this planet’s first Yoga program happened), Badrinath (Shiva’s earlier abode that became Vishnu’s and considered one of the most holy places), UttarKashi (Kashi of the North, with the temple consecrated by Agastya muni himself), GuptaKashi (the secret Kashi, a powerful spiritual retreat for Yogis and Mystics), Rishikesh (a popular spiritual destination on the shore of the sacred Ganges known for the beautiful daily Aarti – light offering – to the river goddess) and Tapovan (a spiritual nest for many Yogis over centuries) and shares his own spiritual experience at each space.

Sadhguru12The book is filled with amazing stories and interesting anecdotes from the long and vibrant history of this once great nation (known as Bharat Varsha), to open our eyes wide to what we ought to know but have neither been taught nor learned. Many an enlightened being including Lord Shiva (considered the Aadi Guru or first Guru in the Yogic path and not a religious God as we know him), Agastya, Pathanjali, Ashtavakra, Sunira, Ribu, Gautama the Buddha (an interesting insight on why he chose men for learning his teaching), Swaroopananda (the one who didn’t speak), Adi Shankara (one of the most important spiritual masters who practically revived Indian spirituality single handedly within just 32 years of Life), Lao Tzu (whose spiritual philosophy resembles that of Sadhguru’s) and Ramakrishna Paramahamsa (he did indeed speak to and fed Mother Goddess Kali) walk through the pages of this enchanting book. Being a Master with a difference, Sadhguru naturally offers unknown perspectives of these well known beings and their doing.

Sadhguru15Whether you’re spiritual or not (most humans are incapable of differentiating being religious and spiritual), you’ll relish Sadhguru’s precise and decisive responses to the seekers’ many questions about the Himalayas, the path of Yoga, the difference between saint, seer, yogi and enlightened being, the ancient science of consecration, why mystics won’t fit into a defined social fabric, the power of mantras such as Shambho, his own previous births, Isha – the Yoga of the Divine, the inner-net through which he came to know of the mythical being Maitreya, the Dhyanalinga – the only such energy form in the universe – that took 3 births to complete and will last for several thousand years, his many Himalayan sojourns and experience of universe as Nada (sound) during one of them, how the Himalayan yogis recognize and acknowledge his true self, why Gurus use transmission than teaching, how we ended up having a multitude of Gods, the different bodies of every being, the occult and its purpose, the significance of flowers, the impact of global warming on spiritual spaces, what simply being with the Guru means, why compassion is better than love, the absurdity of our existence and how acceptance of our utter stupidity can lead to liberation, why non-identification doesn’t mean non-involvement, how blessing is like gasoline, why meditators go crazy and do weird things in his presence and the only two choices available for seekers. Naturally, his sharp wit too enthralls the reader all along.

Sadhguru14Two things can happen on completing this book, which concludes with another poem by Sadhguru on “Guru Pournami” – Love and Lust! First, you’ll immediately fall in love with nature in general and mountains in particular. Next, you will start longing to be in the lap of the mighty Himalayas or/and my Master, who’ll only be glad to bless one more being with the possibility of eternal bliss through his boundless grace!

 

All the photographs belong to Isha Foundation.

 

Happy reading & a joyful Life to all seekers 🙂
Love + Gratitude = @PrakashSwamy  

 

Swamy’s first Sadhguru Sathsang experience | SwamyView of Sadhguru More Than A Life

 

Swamy Blogs | Swamystery | Been there, Seen that | Swamyverse | SwamyRay | SwamyView

Connect with Swamy | Twitter | Facebook | Google+